Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες Eπιχειρήσεων

 • Τήρηση & επίβλεψη βιβλίων  Β΄ Γ΄ κατηγορίας με ή χωρίς προσωπικό
 • Τήρηση Βιβλίων Ελευθέρων επαγγελματιών με ή χωρίς προσωπικό
 • Συστάσεις εταιρειών όλων των νομικών μορφών & ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις – Διακοπές – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις – Μεταβολές
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση – Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Αντιμετώπιση Ελέγχων Εφορίας
 • Λύση Φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό-Αποτελέσματα Χρήσεως-Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων-Προσάρτημα ισολογισμού)
 • Διαχείριση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Προϋπολογισμοί – Προβλέψεις για την πορεία της επιχείρησης
 • Φορολογικές ενστάσεις και προσφυγές

Λογιστικές Υπηρεσίες Ιδιωτών

 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων σας Ε1, Ε2
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Έκδοση κλειδάριθμου & κωδικών taxisnet
 • Έκδοση ΑΦΜ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εκπροσώπηση στις υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ, Ο.Α.Ε.Δ)

Μισθοδοσία

 • Υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις, πίνακες προσωπικού, άδειες, υπερωρίες, ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας)
 • Υπολογισμός και έλεγχος μισθοδοσίας
 • Υποβολή ΑΠΔ & ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων για προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Συγκέντρωση απαραίτητων εντύπων εργαζομένων
 • Έκδοση αναφορών σχετικά με μισθολογικό κόστος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μελέτη και ανάλυση της αγοράς που δραστηριοποιείται ο πελάτης
 • Μελέτη και καταγραφή της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης του πελάτη
 • Ορισμός στρατηγικών στόχων
 • Διατύπωση και περιγραφή κύριων στρατηγικών αξόνων της επιχείρησης
 • Διατύπωση και εφαρμογή αντίστοιχων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs)
 • Μελέτη και ανάλυση των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά σχετικά με τη συμμετοχή του στο κατάλληλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Μελέτη και ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Προετοιμασία αναφορών και εντύπων για τη συμμετοχή σε προγράμματα τραπεζικής χρηματοδότησης

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Μελέτη αναγκών της επιχείρησης βάσει του κλάδου δραστηριοποίησης
 • Δημιουργία φορολογικού πλάνου και σχεδιασμού ώστε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο στην επιχείρηση του κάθε πελάτη
 • Μελέτη και ανάλυση του φορολογικού πλαισίου

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με τον ανταγωνισμό
 • Προετοιμασία αναφορών
 • Ανάλυση των οικονομικών διαθεσίμων
 • Ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων
 • Προετοιμασία αναφορών για το cash flow της επιχείρησης του πελάτη

Υπηρεσίες HR

 • Συγγραφή και ανάρτηση αγγελίας για τη θέση του πελάτη
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων για την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου
 • HR Metrics

Ασφαλιστικές Υπηρεσιές

 • Έρευνα του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος βάσει των αναγκών της οικογένειας και του ίδιου
 • Ανάληψη διαδικασίας για την τοποθέτηση στο πρόγραμμα της επιλογής του
 • Υποστήριξη για οποιαδήποτε θέμα και αν προκύψει με την Ασφαλιστική
Scroll to Top